CNQP&KT - Những năm qua, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đã được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) là cơ quan tham mưu tổng hợp về CNQP, thực hiện quản lý nhà nước về CNQP, quản lý và điều hành trực tiếp đối với các đơn vị trực thuộc. Phần lớn các đơn vị của Tổng cục CNQP là doanh nghiệp với nhiệm vụ chính là đảm bảo sản xuất quốc phòng và tham gia sản xuất hàng kinh tế dân sinh. Do đó, để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) theo Chỉ thị số 917/1999/CT-QP, ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân (gọi tắt là Chỉ thị 917), Tổng cục CNQP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; kịp thời xác định nội dung, chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, sau 20 năm triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, Tổng cục CNQP đã đạt được những kết quả nổi bật trên cả 5 tiêu chí.

Cụ thể, Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu đúng nguyên tắc, quy định; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.


Công nhân Nhà máy Z121 luôn chấp hành nghiêm quy định mang mặc bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất. Trong ảnh: Kiểm chọn dây dẫn tín hiệu nổ.  Ảnh: CTV

Công tác tổ chức biên chế và duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được Tổng cục CNQP triển khai có nền nếp. Tổng cục đã từng bước tiến hành rà soát, tinh giản biên chế, bố trí, sắp xếp, điều tiết lao động giữa các bộ phận ngày càng hợp lý, đảm bảo tinh, gọn, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục luôn thực hiện tốt công tác tiền lương, phụ cấp, nâng lương, nâng bậc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc cho các đối tượng theo đúng quy định. Tổng cục quán triệt thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Hiện nay, CNQP đã tự chủ đảm bảo nghiên cứu, thiết kế, sản xuất được hầu hết các loại vũ khí cho sư đoàn bộ binh đủ quân và một số loại vũ khí đạn dược trang bị cho pháo binh và phòng không…

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Tổng cục đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Nhà nước và Bộ Quốc phòng các nội dung về xây dựng, phát triển CNQP, trong đó có hoàn thành tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP và triển khai xây dựng Luật CNQP, An ninh và Động viên công nghiệp; xây dựng trình Bộ Quốc phòng ban hành các thông tư. Công tác nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và đóng tàu quân sự được Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực thiết kế công nghệ, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật đã có những chuyển biến quan trọng cả về chủng loại, công suất, tính năng chiến, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm; từng bước đặt nền móng quan trọng cho xây dựng và phát triển nền CNQP tự chủ, hiện đại, lưỡng dụng, gắn kết với nền công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội. Bên cạnh đó, Tổng cục chỉ đạo các đơn vị tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng kinh tế, chủ động tìm kiếm đối tác, duy trì sản xuất ổn định các sản phẩm truyền thống và phát triển các mặt hàng mới. Nhiều sản phẩm kinh tế do CNQP sản xuất đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, như: vật liệu nổ công nghiệp, pháo hoa, sản phẩm cơ khí, sản phẩm cao su kỹ thuật, cáp điện động lực, tàu kinh tế... góp phần duy trì mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động.  Nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị  tư tưởng tại cơ quan, đơn vị.


Huấn luyện điều lệnh cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: BẢO MINH

Trong công tác xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật, Tổng cục CNQP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật theo Chỉ thị 917. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về quản lý lao động phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện đúng các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc và an toàn an ninh mạng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật và cải cách hành chính.

Đối với công tác hậu cần đời sống, Tổng cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện về công tác hậu cần; chủ động ứng phó với các sự cố, thiên tai. Đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý tài chính, tài sản công; xây dựng các quy chế, quy định nội bộ để quản lý quá trình mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị áp dụng nhiều biện pháp để quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, chủ động được nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục CNQP đã từng bước tiến hành rà soát, tinh giản biên chế, bố trí, sắp xếp, điều tiết lao động giữa các bộ phận ngày càng hợp lý, đảm bảo tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Về công tác kỹ thuật, Tổng cục đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định của Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP về quản lý tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ trong sản xuất. Thường xuyên rà soát, chấn chỉnh hệ thống tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, định mức kinh tế - kỹ thuật. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác vật tư, kỹ thuật, đảm bảo trang - thiết bị cho sản xuất.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, Tổng cục CNQP tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 917 về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổng cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Hai là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, nhất là phẩm chất đạo đức, lối sống; có trình độ tổ chức, chỉ huy, huấn luyện, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó, phải chú trọng đến sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ trong đơn vị, đảm bảo vừa có lớp kế cận, kế tiếp, vừa có nguồn phát triển lâu dài; từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Cơ quan chính trị có kế hoạch định hướng, chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả, tập trung vào động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị.

Ba là, thực hiện tổ chức biên chế theo đúng quy định. Biên chế của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục được xây dựng và duy trì theo biểu tổ chức biên chế đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Chăm lo chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại, tiến độ và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Khai thác có hiệu quả các dây chuyền, thiết bị sản xuất phục vụ quốc phòng và dân sinh. Thực hiện tốt chủ trương phát triển hàng kinh tế theo hướng ưu tiên cho xuất khẩu, bám sát nhu cầu của khách hàng, giữ vững sản phẩm truyền thống, đồng thời tích cực phát triển sản phẩm mới, bạn hàng mới, tăng tỷ trọng hàng kinh tế. Tổ chức thực hiện các dự án bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua của các chuyên ngành hậu cần, tài chính gắn với phong trào thi đua Quyết thắng trong xây dựng đơn vị VMTD. Triển khai và đảm bảo tốt các yếu tố kỹ thuật, công nghệ, vật tư phục vụ cho sản xuất. Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác an toàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 trong đơn vị, đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh.

Có thể nói, qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 917 về xây dựng đơn vị VMTD, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP đã tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, trong đó có nhiều mặt công tác đã từng bước đi vào chiều sâu, vững chắc, làm cơ sở để xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐẮC HẢI

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: