CNQP&KT - Trong những năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là nhân tố bảo đảm để chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động lãnh đạo, trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo để xác định đúng đối tượng, nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật; giữ vững nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Tổng cục.

Với đặc thù là Đảng bộ có nhiều đầu mối tổ chức đảng, số lượng đảng viên đông; phạm vi lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, sản xuất quốc phòng và kinh tế; sản lượng sản phẩm quốc phòng hằng năm không ổn định; yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao; môi trường sản xuất độc hại, dễ xảy ra cháy nổ; hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thường xuyên phải đối mặt với tác động của mặt trái cơ chế thị trường và một số tiêu cực trong xã hội; địa bàn đóng quân phân tán trên cả ba miền của đất nước… đòi hỏi cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP phải thường xuyên nêu cao trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác quản lý, theo dõi, nhận xét, đánh giá để xác định đúng đối tượng, nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát; xác định phương pháp tiến hành phù hợp với tình hình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; góp phần phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm khi mới manh nha.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy, UBKT các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ngay sau đại hội nhiệm kỳ, Đảng ủy Tổng cục và các cấp ủy đảng đã ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp mình. Hằng năm, các cấp ủy, UBKT có kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp đảm bảo theo kế hoạch, đúng nguyên tắc, quan điểm của Đảng. Trong đó, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát, trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo, xem xét xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng nguyên tắc các vụ việc vi phạm kỷ luật, tố cáo theo thẩm quyền. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn UBKT các cấp đảm bảo cơ cấu và số lượng theo quy định. Công tác sơ kết, tổng kết, bồi dưỡng nghiệp vụ được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp ngày càng được nâng lên; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục đã kiểm tra 1.070 lượt tổ chức đảng và 13.580 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 959 lượt tổ chức đảng và 9.014 lượt đảng viên (riêng Thường vụ Đảng ủy Tổng cục kiểm tra 6 tổ chức đảng, 23 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì đơn vị; giám sát chuyên đề 11 tổ chức đảng, 23 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì đơn vị). UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục kiểm tra 797 lượt tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 27 lượt tổ chức đảng về thi hành kỷ luật; 799 lượt tổ chức đảng về quản lý, sử dụng tài chính đảng; giám sát chuyên đề 906 lượt tổ chức đảng và 2.144 lượt đảng viên (riêng UBKT Đảng ủy Tổng cục kiểm tra 15 lượt tổ chức đảng về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và thu nộp, quản lý, sử dụng tài chính đảng; giám sát chuyên đề 19 tổ chức đảng và 23 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì đơn vị).

Năm 2021, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP kiểm tra 123 tổ chức đảng và 1.819 đảng viên, giám sát chuyên đề 118 tổ chức đảng và 1.585 đảng viên.

      (Nguồn: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục CNQP)

Năm 2021, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục kiểm tra 123 tổ chức đảng và 1.819 đảng viên, giám sát chuyên đề 118 tổ chức đảng và 1.585 đảng viên (riêng Thường vụ Đảng ủy Tổng cục kiểm tra 1 Đảng ủy và 5 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì đơn vị; giám sát chuyên đề 3 Đảng ủy và 9 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì đơn vị). UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục đã kiểm tra 98 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thu chi tài chính đảng và 30 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề 109 tổ chức đảng và 197 đảng viên (riêng UBKT Đảng ủy Tổng cục tiến hành kiểm tra 3 Đảng ủy, UBKT Đảng ủy trực thuộc về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật và thu nộp, quản lý, sử dụng tài chính đảng, giám sát chuyên đề 3 Đảng ủy và 12 đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì đơn vị).

Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, quan trọng, nơi dễ xảy ra tiêu cực; đối với đảng viên tập trung vào người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên và cấp mình; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng, trọng yếu của cấp ủy; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ… Nội dung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương; chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên và cấp mình; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp trên và cấp mình; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết; thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao và những điều đảng viên không được làm…


Hội nghị triển khai chỉ thị, hướng dẫn kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP.    Ảnh: LÂM TUẤN

Kết quả kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế làm việc, các quy chế lãnh đạo của cấp ủy trên các mặt công tác quan trọng, trọng yếu của đảng bộ, đơn vị. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát là căn cứ để tổ chức đảng có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên; là cơ sở để đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất; ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác.

Tuy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ làm công tác kiểm tra chưa thật đầy đủ, sâu sắc; có cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự coi trọng và đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt. Bên cạnh đó, một số UBKT, nhất là cấp cơ sở, việc phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy và việc chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, chi bộ, UBKT cấp dưới còn hạn chế và chưa thường xuyên, sâu sát. Một số cấp ủy chưa thật sự chú trọng lựa chọn, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác kiểm tra phù hợp và bảo đảm tính ổn định trong một nhiệm kỳ; năng lực, kinh nghiệm công tác của một số cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, đã ảnh hưởng nhất định đến công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tăng cường tự kiểm tra trong từng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, không suy diễn, áp đặt, thành kiến, thực hiện đúng phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Tổng cục, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là đối với bí thư cấp ủy, người chỉ huy và cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt lãnh đạo đến đâu kiểm tra đến đó; nghị quyết lãnh đạo thường kỳ phải có nội dung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT phải có kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cụ thể, phân công tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, gắn trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, ủy viên UBKT trong triển khai thực hiện kế hoạch. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp trên; việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy và thực hiện dân chủ trong đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát người chủ trì cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc khi xảy ra.

Ba là, thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đúng với quy định hiện hành và phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đảng bộ, đơn vị. Duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ báo cáo và thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Bốn là, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, dễ sai phạm. Tăng cường tự kiểm tra trong từng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, không suy diễn, áp đặt, thành kiến, thực hiện đúng phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Sau kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy; phát hiện những khuyết điểm để chấn chỉnh, khắc phục.

Năm là, các cấp ủy lãnh đạo UBKT cấp mình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; thực hiện có nền nếp, chất lượng công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan chức năng của đảng bộ, đơn vị trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; UBKT thực sự là nòng cốt trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ quan, đơn vị.

Sáu là, thường xuyên quan tâm kiện toàn UBKT, Cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, chất lượng có cơ cấu phù hợp theo Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của UBKT Trung ương về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội. Chú trọng việc lựa chọn, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp.

Đại tá NGUYỄN THANH HẢI

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: