CNQP&KT - Nhiều bạn đọc gửi thư đến tòa soạn hỏi về công tác xử lý tài chính, đất đai, tài sản; phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp; quản lý quân nhân và chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

Để giải đáp vấn đề này, Ban biên tập Tạp chí giới thiệu nội dung văn bản có liên quan.

Ngày 15/10/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 155/2019/TT-BQP về việc hướng dẫn chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần. Trong đó, có quy định rõ về công tác xử lý tài chính, đất đai, tài sản và chính sách đối với người lao động khi chuyển DNNN thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần. Cụ thể, đối với công tác xử lý tài chính, đất đai, tài sản được chia làm hai thời điểm:

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: Doanh nghiệp (DN) thực hiện xử lý tài chính tại thời điểm xác định giá trị DN (trước khi tổ chức tư vấn xác định giá trị DN) theo quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19 và Điều 20 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Đối với diện tích đất đang quản lý, sử dụng nằm trong quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, DN xây dựng phương án sử dụng đất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định trước thời điểm quyết định cổ phần hóa và làm các thủ tục chuyển ra khỏi quy hoạch đất quốc phòng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này và quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành cổ phần hóa, căn cứ phương án sử dụng đất được duyệt, DN thực hiện quản lý, sử dụng đất được giao theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Việc kiểm kê, phân loại và xác định giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 và Điều 30 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần: DN thực hiện xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 8 Thông tư số 41/2018/TT-BTC. Thực hiện bàn giao, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ không đưa vào giá trị DN theo quy định tại Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DNNN.

Bên cạnh đó, Thông tư số 155/2019/TT-BQP cũng quy định rõ việc xử lý tài sản của DN khi thực hiện cổ phần hóa phải đảm bảo minh bạch, đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Trường hợp có tài sản thuộc trang bị quốc phòng thì báo cáo Bộ Tổng Tham mưu thu hồi 100% vũ khí, đạn và các trang bị đặc thù quân sự về cơ quan, đơn vị cấp trên của DN để quản lý. Đối với DN do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý thì thu hồi về các kho chiến lược của Bộ Quốc phòng khi có quyết định của Bộ Tổng Tham mưu.

DN cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên thì được sử dụng một xe ôtô biển số quân sự để phục vụ chỉ huy; DN cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ không được sử dụng biển số xe quân sự kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Đối với phương pháp xác định giá trị DN, trong Thông tư cũng quy định việc xác định giá trị DN phải được áp dụng tối thiểu hai phương pháp, trong đó có phương pháp tài sản. Giá trị DN và giá trị vốn nhà nước tại DN được xác định và công bố không thấp hơn giá trị DN và giá trị vốn nhà nước được xác định theo phương pháp tài sản.

Đối với tổ chức tư vấn xác định giá trị DN phải thực hiện xác định giá trị DN theo phương pháp tài sản quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 41/2018/TT-BTC; các phương pháp xác định giá trị DN khác phải đảm bảo tính khoa học, phản ánh thực chất giá trị DN và được quốc tế áp dụng rộng rãi, dễ hiểu, dễ sử dụng trong tính toán. Thời điểm xác định giá trị DN theo các phương pháp đã lựa chọn phải là thời điểm kết thúc quý hoặc năm gần nhất với thời điểm có quyết định cổ phần hóa.

Một điểm nổi bật cũng rất được quan tâm trong nội dung của Thông tư số 155/2019/TT-BQP đó là công tác quản lý quân nhân và chính sách đối với người lao động khi DN chuyển sang cổ phẩn hóa. Theo đó, Điều 11 của Thông tư quy định quân nhân khi chuyển sang công ty cổ phần, căn cứ quy mô vốn Nhà nước, DN cổ phần hóa chỉ giữ lại không quá 5 quân nhân là người đại diện vốn Nhà nước tại DN.

Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động làm việc trong DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng phải chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2018/TT-BQP ngày 30/8/2018 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty cổ phần thoái vốn Nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và các quy định của pháp luật có liên quan.

BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: