CNQP& KT -

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết điều kiện để công nhân quốc phòng được hưởng chế độ phụ cấp và nâng lương?

(Bùi Tuấn Anh - Nhà máy Z127)

Trả lời: Nghị định 19/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp bao gồm: Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp công vụ: phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định, sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương từ 3,95 trở xuống và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương trên 3,95, luôn hoàn thành công việc được giao, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định thì được xét nâng lên một bậc lương.

Trong thời hạn xét nâng bậc lương, nếu bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 6 tháng; nếu bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 12 tháng.

Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc. Đối với công nhân quốc phòng hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực đảm nhiệm vị trí việc làm cao hơn trong cùng ngành nghề chuyên môn kỹ thuật, có văn bằng phù hợp thì được xét hoặc thi nâng loại.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ nguyên tắc chuyển xếp lương; chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân quốc phòng. Theo đó, công nhân quốc phòng có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hằng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết điều kiện để tính xếp loại bậc lương đối với công nhân quốc phòng?

(Nguyễn Hương Trà - Nhà máy Z189)

Trả lời: Tại Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ ban hành quy định chế độ tiền lương và chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân, viên chức quốc phòng, trong đó có quy định về điều kiện để tính xếp loại bậc lương. Cụ thể như sau:

- Loại A, nhóm 1, sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học, thực hiện sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang - thiết bị kỹ thuật quân sự; nghiên cứu viên các ngành, nghề và chuyên đề. Nhóm 2, sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm, yêu cầu trình độ cao đẳng thực hành sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang - thiết bị quân sự; cao đẳng viên thực hành các ngành, nghề, chuyên đề.

- Loại B, sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm, yêu cầu trình độ trung cấp và bậc trình độ kỹ năng nghề tương ứng, bao gồm: Kỹ thuật viên vũ khí, khí tài quân, binh chủng, ngành quân khí; kỹ thuật viên các ngành, nghề, chuyên đề.

- Loại C, sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm, yêu cầu chứng chỉ sơ cấp và bậc trình độ kỹ năng nghề tương ứng, thực hiện các công việc tại cơ sở sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang - thiết bị quân sự; bảo đảm phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác.

BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: