CNQP&KT -

Hỏi: Đề nghị Tòa soạn cho biết thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lần đầu cần phải chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì?

(Thượng úy Nguyễn Văn Tám - Nhà máy Z115)

Trả lời: Tại Thông tư số 85/2018/TT-BQP, ngày 23/6/2018 của Bộ Quốc phòng, quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, trong đó quy định chi tiết về thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lần đầu như sau:

1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; bản sao quyết định thành lập đơn vị hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hiệu lực; bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với doanh nghiệp, giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn, an ninh do cơ quan bảo vệ an ninh cấp; bản sao giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí đối với doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, dầu khí; bản sao quyết định trúng thầu thi công công trình, bản sao hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp còn hiệu lực; bản sao văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đối với các nhiệm vụ khác cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; bản sao thiết kế, bản vẽ thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với công trình quy mô công nghiệp, phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây dựng, khai thác thủ công và thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải bảo đảm điều kiện về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thiết kế hoặc phương án nổ mìn được lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp ký duyệt.

Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, công trình an ninh, quốc phòng hoặc công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định của pháp luật phải có văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý; đồng thời, thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải có phê duyệt của cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Bản sao văn bản nghiệm thu hoặc kiểm tra định kỳ về phòng cháy và chữa cháy đối với kho vật liệu nổ công nghiệp và điều kiện bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp với tổ chức, doanh nghiệp có kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp bảo đảm điều kiện về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phòng cháy và chữa cháy hoặc bản sao hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp để cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn; quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của chỉ huy đơn vị hoặc lãnh đạo doanh nghiệp và danh sách thợ mìn, người được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp, người phục vụ (bảo vệ, bốc dỡ và vận chuyển tại kho, vị trí trung chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tại khu vực nổ mìn); giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu có); bản sao chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của người chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho vật liệu nổ công nghiệp, người phục vụ; bản sao giấy tờ chứng minh đã nộp tiền lệ phí thẩm định cấp phép theo quy định; giấy giới thiệu kèm theo bản sao chứng minh sĩ quan hoặc chứng minh thư quân đội (đối với quân nhân), thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đến liên hệ đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

2. Đơn vị quân đội không phải là doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công các công trình quốc phòng, an ninh, hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, an toàn do cơ quan bảo vệ an ninh cấp; giấy giới thiệu kèm theo bản sao chứng minh sĩ quan hoặc chứng minh thư quân đội (đối với quân nhân), thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đến liên hệ đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

3. Tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ nổ mìn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hồ sơ gồm:

Giấy tờ, tài liệu quy định tại các Điểm a, e, g, h, i, Khoản 1, Điều 3, Thông tư này; bản sao giấy phép dịch vụ nổ mìn do cơ quan có thẩm quyền cấp; bản sao hợp đồng dịch vụ nổ mìn giữa tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nổ mìn với tổ chức, cá nhân có nhu cầu; bản sao giấy tờ chứng minh đã nộp tiền lệ phí thẩm định cấp phép theo quy định; giấy giới thiệu kèm theo bản sao chứng minh sĩ quan hoặc chứng minh thư quân đội (đối với quân nhân), thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đến liên hệ đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

Hồ sơ được lập thành 1 bộ và nộp tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp bản sao các loại giấy tờ, tài liệu theo quy định là bản sao từ sổ gốc và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc quân bưu, tổ chức, doanh nghiệp nộp các loại giấy tờ, tài liệu là bản sao có chứng thực.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho tổ chức, doanh nghiệp; trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cần kiểm tra thực tế hiện trường, kho vật liệu nổ công nghiệp trước khi xem xét, cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì thời gian thẩm định cấp phép không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính; không áp dụng đối với đơn vị không phải là doanh nghiệp thi công công trình quốc phòng, an ninh.

BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: