(CNQP&KT) - Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết những quy định về đối tượng và nguyên tắc chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng?

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết những quy định về đối tượng và nguyên tắc chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng?

 

Trả lời: Tại Thông tư số 207/2017/TT-BQP, ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng quy định đối tượng, nguyên tắc chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017. Cụ thể như sau:

Về đối tượng áp dụng: Là công nhân quốc phòng thuộc biên chế của Quân đội nhân dân, được bố trí theo vị trí việc làm; thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở sản xuất, sửa chữa, cải tiến, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự; bảo đảm, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác của Quân đội.

Về nguyên tắc chuyển xếp lương: Đối với công nhân quốc phòng phải căn cứ vào vị trí làm việc và yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí làm việc để xếp vào loại, nhóm; thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến hết tháng 6/2016 để xếp bậc lương (nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đứt quãng chưa được hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn). Khi thực hiện chuyển xếp lương không được kết hợp nâng bậc, nâng nhóm, nâng loại.

 

Hỏi: Việc chuyển xếp lương cho công nhân quốc phòng được thực hiện như thế nào?

 

Trả lời: Trong thông tư số 207/2017/TT-BQP cũng quy định rõ cách chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng và được chia ra từng trường hợp cụ thể để xếp loại, nhóm, bậc lương như sau:

      1. Trường hợp tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2016 đang bố trí đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

     a. Chuyển xếp loại, nhóm lương: Đang được bố trí đúng yêu cầu trình độ đại học theo vị trí việc làm thì xếp vào Nhóm 1 Loại A; đang được bố trí đúng yêu cầu trình độ cao đẳng theo vị trí việc làm thì xếp vào Nhóm 2 Loại A; đang được bố trí đúng yêu cầu trình độ trung cấp theo vị trí việc làm thì xếp vào Loại B; đang được bố trí đúng yêu cầu trình độ sơ cấp theo vị trí việc làm thì xếp vào Loại C Bảng lương công nhân quốc phòng.

b. Chuyển xếp bậc lương: Trên cơ sở đã thực hiện xong chuyển xếp loại, nhóm lương, căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm thời gian công tác trong và ngoài Quân đội, nếu có đứt quãng chưa hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) để thực hiện xếp bậc lương, cụ thể: Tính từ bậc 1, cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các hệ số lương từ 3,95 trở xuống và cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các hệ số lương trên 3,95 được xếp lên 1 bậc lương.

      Trường hợp trong thời gian công tác trước ngày 1 tháng 7 năm 2016 được nâng bậc lương trước thời hạn thì thời gian trước thời hạn đó được cộng để tính vào thời gian xếp lên bậc lương cao hơn. Trường hợp trong thời gian công tác trước ngày 1 tháng 7 năm 2016 có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật khiển trách thì bị trừ 6 tháng, bị kỷ luật cảnh cáo hoặc giáng chức, cách chức thì bị trừ 12 tháng vào thời gian tính xếp lên bậc lương cao hơn.

      Trong quá trình chuyển xếp lương đến bậc lương cuối cùng, nếu có số tháng dư (chưa đủ 24 tháng đối với các hệ số lương từ 3,95 trở xuống hoặc chưa đủ 36 tháng đối với các hệ số lương trên 3,95) thì số tháng dư này sẽ được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương tiếp theo hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Thời gian để xét nâng bậc lương tiếp theo hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính bắt đầu từ tháng 7 năm 2016.

      2. Trường hợp tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2016 đang bố trí không đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm hoặc văn bằng đào tạo không đúng chuyên môn, chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

       a. Chuyển xếp loại, nhóm lương: Căn cứ vào đối tượng quy định tại khoản 2 Phụ lục Bảng lương công nhân quốc phòng (ban hành kèm theo Nghị định số 19/2017/NĐ-CP của Chính phủ) để thực hiện chuyển xếp lại theo đúng loại, nhóm lương.

        b. Chuyển xếp bậc lương: Thực hiện như quy định chuyển xếp bậc lương tại trường hợp 1 nêu trên.

       3. Trường hợp đã xếp lương bậc 10/10 trong loại, nhóm mới mà thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn từ đủ 36 tháng trở lên thì được xếp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Đủ 36 tháng được tính 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong loại, nhóm; đủ 12 tháng tiếp theo tính thêm 1%.

      4. Sau khi chuyển xếp lương mới, nếu hệ số lương được xếp ở loại, nhóm cộng với hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn hệ số lương đang hưởng cộng với hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh (quy đổi hệ số) thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương đang hưởng, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh (quy đổi hệ số). Hệ số chênh lệch bảo lưu này (tính tròn sau dấu phẩy 2 số) giảm dần khi được nâng lương (khi được nâng bậc lương, nâng loại, chuyển nhóm lương, tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp).

      5. Trường hợp chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng được tuyển dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được thực hiện như sau:

      a. Chuyển xếp loại, nhóm lương: Tại thời điểm tuyển dụng  công nhân quốc phòng, nếu được bố trí đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm thì thực hiện theo quy định tại điểm a trường hợp 1 nêu trên, nếu được bố trí không đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm hoặc văn bằng đào tạo không đúng chuyên môn, chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm thì thực hiện như quy định tại điểm a trường hợp 2 nêu trên...

      b. Chuyển xếp bậc lương: Chuyển xếp vào Bậc 1 theo loại, nhóm lương đã xác định tại điểm a trường hợp 5 nêu trên.

      c. Thời điểm nâng bậc lương lần sau được tính từ tháng tuyển dụng công nhân quốc phòng.

      6. Xếp lương đối với công nhân quốc phòng được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được thực hiện như sau:

      a. Xếp loại, nhóm lương: Bố trí đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm và xếp loại, nhóm lương như sau: Được bố trí đúng yêu cầu trình độ đại học theo vị trí việc làm thì xếp vào Nhóm 1 Loại A; được bố trí đúng yêu cầu trình độ cao đẳng theo vị trí việc làm thì xếp vào Nhóm 2 Loại A; được bố trí đúng yêu cầu trình độ trung cấp theo vị trí việc làm thì xếp vào Loại B; được bố trí đúng yêu cầu trình độ sơ cấp theo vị trí việc làm thì xếp vào Loại C Bảng lương công nhân quốc phòng.

       b. Xếp bậc lương: Xếp vào Bậc 1 theo loại, nhóm lương đã xác định tại điểm a trường hợp 6 nêu trên.

       c. Thời điểm nâng bậc lương lần sau được tính từ tháng tuyển dụng công nhân quốc phòng.

                                              BAN BIÊN TẬP

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: