(CNQP&KT) - Ngày 12/10/2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 154/2016/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.

      Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2016 và thay thế Thông tư số 50/2012TT-BQP ngày 20/6/2012 của Bộ Quốc phòng.

       Nội dung Thông tư quy định cụ thể đối tượng áp dụng là người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện cổ phần hóa, bán; chuyển thành công ty TNHH MTV trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách được tuyển dụng trước ngày 21/4/1998, đang làm việc tại thời điểm sắp xếp lại, công ty không bố trí được việc làm hoặc người lao động không có việc làm, tại thời điểm sắp xếp lại. Người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện giải thể, phá sản, được tuyển dụng trước ngày 26/4/2002. Người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện cổ phần hóa, bán; chuyển thành công ty TNHH MTV trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách được tuyển dụng từ ngày 21/4/1998 trở về sau, tại thời điểm sắp xếp lại, công ty không bố trí được việc làm. Người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện giải thể, phá sản được tuyển dụng từ ngày 26/4/2002 trở về sau.

       Các cơ quan, đơn vị, công ty và cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu.

        Về giải quyết chế độ chính sách, Thông tư hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách cho người lao động ở từng thời điểm như sau:

        Đối với người lao động dôi dư trong công ty được tuyển dụng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động hoặc tòa án quyết định mở thủ tục phá sản, được tính: Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi; nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật BHXH năm 2006; trường hợp nghỉ hưu trước ngày 1/1/2016 thì theo Khoản 4 Điều 54 Luật BHXH năm 2014; trường hợp người lao động nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016 trở đi thì được hưởng thêm các chế độ: không bị trừ tỷ lệ % lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp 3 tháng tiền lương và 1 tháng tiền lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm nghỉ hưu cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH bắt buộc.

       Trường hợp đối với nam trên 59 tuổi đến dưới 60 tuổi; nữ trên 54 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật BHXH năm 2006; trường hợp nghỉ hưu trước ngày 1/1/2016 thì theo Khoản 4 Điều 54 Luật BHXH năm 2014; trường hợp người lao động nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016 trở về sau thì được hưởng thêm các chế độ: không bị trừ tỷ lệ % lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; hỗ trợ 5 tháng tiền lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm nghỉ hưu cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH bắt buộc.

        Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật BHXH năm 2006 (đối với trường hợp nghỉ hưu trước ngày 1/1/2016) hoặc Điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH năm 2014 (đối với trường hợp nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016 trở về sau) nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa không quá 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng thì được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu (bao gồm cả phần trách nhiệm đóng của người lao động và người sử dụng lao động) vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí.

        Người lao động dôi dư không đủ điều kiện hưởng chế độ theo hướng dẫn trong Thông tư thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và hưởng các chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động; hỗ trợ một khoản tiền cho mỗi năm làm việc tại công ty thực hiện sắp xếp lại.

        Đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng từ ngày 21/4/1998 hoặc từ ngày 26/4/2002 trở về sau có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện cổ phần hóa, bán; chuyển thành công ty TNHH MTV trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách; giải thể, phá sản tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động hoặc tòa án quyết định mở  thủ tục phá sản thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động.

        Đối với người lao động dôi dư trong công ty thực hiện sắp xếp lại theo hướng giải thể, phá sản thì được trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động.

TUẤN MINH (tổng hợp)

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: