CNQP&KT - Những năm qua, Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu quản lý nhà nước về công tác TC-ĐL-CL, đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Để làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Cục TC-ĐL-CL, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, TS. Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục TC-ĐL-CL. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Thiếu tướng, TS. Phạm Tuấn Anh.

HIỆU QUẢ TỪ TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

Phóng viên (PV):Thưa đồng chí Cục trưởng, thời gian qua, Cục TC-ĐL-CL đã đạt được kết quả nổi bật gì trong thực hiện nhiệm vụ?

Thiếu tướng, TS. Phạm Tuấn Anh: Có thể khẳng định, những năm qua, Cục TC-ĐL-CL luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, Cục đã làm tốt công tác tham mưu, tập trung xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính quân sự, hệ thống tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý ngành TC-ĐL-CL, đăng kiểm quân sự phù hợp với hệ thống pháp luật của Nhà nước và Quân đội. Đến nay, Cục đã triển khai xây dựng cơ bản đầy đủ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn, đảm bảo tính thống nhất trong toàn quân. Hệ thống cơ quan quản lý ngành từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị từng bước hoàn thiện. Cục và ngành TC-ĐL-CL đã thực hiện nhiệm vụ kiểm định, sửa chữa phương tiện đo, kiểm nghiệm, thử nghiệm chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) ở các đơn vị trong toàn quân, trong đó có Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), theo vùng lãnh thổ và lĩnh vực chuyên môn quân sự. Kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu quả, sự thống nhất trong công tác TC-ĐL và công tác quản lý chất lượng VKTBKT, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của Quân đội.

PV: Để đạt được những kết quả trên, Cục TC-ĐL-CL đã triển khai những biện pháp gì?

Thiếu tướng, TS. Phạm Tuấn Anh: Là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm soát chất lượng VKTBKT, vật tư kỹ thuật và các sản phẩm quốc phòng mua sắm, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, tăng hạn và trong quản lý sử dụng...Cục đã chỉ đạo tập trung xây dựng hệ thống văn bản về công tác chất lượng nhằm tăng cường hiệu lực pháp lý, vừa bảo đảm chấp hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời phù hợp với đặc thù Quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch giám định, đánh giá chất lượng VKTBKT, sản phẩm quốc phòng trong toàn quân. Đồng thời, chỉ đạo ngành triển khai thực hiện tốt công tác quản lý đăng kiểm quân sự; kiện toàn hệ thống cơ quan, cơ sở đăng kiểm quân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, quản lý đăng kiểm quân sự... Đảng ủy, chỉ huy Cục tập trung củng cố tổ chức, đầu tư tiềm lực, nâng cao năng lực bảo đảm về ĐL-CL đối với các đơn vị; phát huy năng lực hiện có của các cơ sở TC-ĐL-CL toàn quân.

 PV: Nếu nhìn vào thành tích hiện tại có lẽ chưa thật đầy đủ, vậy đồng chí có thể nói thêm về bước trưởng thành của  ngành trong mấy chục năm qua?

Thiếu tướng, TS. Phạm Tuấn Anh: Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt, ngày 3/7/1971, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Phòng Kiểm tra Đo lường (thuộc Viện Kỹ thuật quân sự), đảm nhiệm công tác đo lường cho VKTBKT và vật tư kỹ thuật. Đây là đơn vị đầu tiên của ngành Đo lường và là tiền thân của Cục TC-ĐL-CL ngày nay. Trải qua nhiều lần thay đổi về tổ chức và tên gọi, song Cục TC-ĐL-CL và ngành TC-ĐL-CL luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan, đơn vị toàn quân quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển.

Năm 2010, Cục TC-ĐL-CL được điều chuyển từ Tổng cục Kỹ thuật lên trực thuộc Bộ Quốc phòng; đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho Cục và ngành TC-ĐL-CL thực hiện tốt các mặt công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm trong lĩnh vực quân sự. Từ tháng 4 năm 2018, Cục TC-ĐL-CL được điều chuyển về trực thuộc Bộ Tổng tham mưu.

PV: Việc điều chuyển này có tác động gì đến chức năng, nhiệm vụ của Cục, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, TS. Phạm Tuấn Anh: Việc điều chuyển nguyên trạng Cục TC-ĐL-CL về trực thuộc Bộ Tổng tham mưu không thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Cục, song có ý nghĩa động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực công tác, đưa ngành TC-ĐL-CL lên một bước phát triển mới.                      

 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM QUỐC PHÒNG

PV: Đối với ngành CNQP, thời gian qua, Cục TC-ĐL-CL có sự quan tâm, chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, TS. Phạm Tuấn Anh: Trong lĩnh vực CNQP, Cục TC-ĐL-CL luôn quan tâm, chỉ đạo ngành duy trì nghiêm quy chế, quy định đo lường, thử nghiệm và định kỳ đánh giá, công nhận năng lực cơ sở ĐL-CL đúng quy định. Tổ chức giám định chất lượng VKTBKT, vật tư mua sắm, nhập khẩu, sản xuất của các đầu mối đơn vị toàn quân; chứng nhận hợp chuẩn đối với các sản phẩm do nhà máy quốc phòng sản xuất. Năm 2018, Cục TC-ĐL-CL đã tổ chức thẩm định chất lượng trang, thiết bị thuộc các dự án của các nhà máy CNQP và Trường Cao đẳng CNQP; tổ chức các hội đồng nghiệm thu sản phẩm quốc phòng sản xuất loạt “0’’ của Tổng cục và tham gia hội đồng nghiệm thu VKTBKT chế tạo trong nước. Cục TC-ĐL-CL đã kiểm tra toàn diện công tác TC-ĐL-CL của Tổng cục CNQP; chỉ đạo ngành giám sát, kiểm tra chất lượng vật tư, nguyên liệu, trang - thiết bị đầu vào phục vụ cho đóng mới, cải hoán, sửa chữa tàu…

PV: Trong thời gian tới, định hướng trọng tâm công tác của Cục và ngành TC-ĐL-CL là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, TS. Phạm Tuấn Anh: Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiệm vụ đặt ra cho Cục và ngành TC-ĐL-CL ngày càng nặng nề hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Cục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu. Toàn ngành nâng cao năng lực tham mưu; tiếp tục rà soát, sửa đổi, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng toàn diện, đồng bộ, phù hợp với đặc thù công tác quân sự, quốc phòng. Thực hiện quy hoạch hệ thống các cơ sở ĐL-CL theo phân cấp, theo các chuyên ngành và vùng lãnh thổ; đề xuất đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống chuẩn đo lường trong Bộ Quốc phòng phù hợp với sự phát triển trình độ chuẩn quốc gia; quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất, sửa chữa, các trang bị đang khai thác; thực hiện việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Chính phủ. Chủ động xây dựng, đề xuất với Bộ Quốc phòng quy hoạch, hoàn thiện hệ thống cơ quan, cơ sở TC-ĐL-CL, đăng kiểm trong Quân đội theo hướng tinh, gọn, cơ động và linh hoạt.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục đầu tư mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa trang - thiết bị đo lường, thử nghiệm, bảo đảm kiểm soát được chất lượng VKTBKT. Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm với các tổ chức tiêu chuẩn hóa, cơ sở đo lường trong nước, quốc tế trong lĩnh vực đầu tư tiềm lực, bảo đảm liên kết chuẩn; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về TC-ĐL-CL để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HƯƠNG HỒNG THU (thực hiện)

 

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: