CNQP&KT - Tạp chí CNQP&KT giải đápchính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động làm việc tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và thủ tục đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động làm việc tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh?

 (Đại úy Nguyễn Chiến Thắng - Nhà máy Z195)

Trả lời: Theo Thông tư số 151/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong quá trình hoạt động, ngoài những quy định của Nhà nước về đầu tư thành lập doanh nghiệp, quy định chung về khuyến khích và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh còn được hưởng một số chính sách hỗ trợ tài chính sau: Được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao quản lý và sử dụng phù hợp với quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; được hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất, kinh doanh (trường hợp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc có hỗ trợ nhưng không đủ) bao gồm: chi phí trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho người chuẩn bị nghỉ hưu; chi bảo đảm quân trang cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an; thanh toán các khoản chi ra quân, xuất ngũ, phục viên, thôi việc theo chế độ hiện hành; các khoản chi cho công tác quốc phòng, an ninh, công tác phục vụ quốc phòng, quan hệ quân dân; được Nhà nước cấp kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.

Ngoài ra, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được Nhà nước hỗ trợ 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi bằng 2 tháng lương thực hiện, trong trường hợp không đủ nguồn để trích lập 2 quỹ trên; được Nhà nước hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập, kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá. Trường hợp các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động trên các địa bàn chiến lược quan trọng được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi và hỗ trợ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được áp dụng các chế độ, chính sách, như: tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật và căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công theo quy định của pháp luật về người có công; người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp quốc phòng, an ninh tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí, Nhà nước hỗ trợ trả lương cho số lượng người lao động tối thiểu cần phải duy trì để vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh.

Hỏi: Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh?

(Thiếu tá Trịnh Bá Luân - Nhà máy Z143)

Trả lời:  Đối với thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thì doanh nghiệp phải hoàn thiện và cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền các nội dung: tên doanh nghiệp; ngành, lĩnh vực, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp; các sản phẩm, dịch vụ và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà doanh nghiệp thực hiện trong 3 năm gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt. Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt (cung cấp số liệu về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách, tổng số nợ phải trả, tổng số lao động...); báo cáo về tình hình sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch trong 3 năm gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt.

Đồng thời, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh phải đưa ra mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trong 3 năm tiếp theo kể từ thời điểm xét duyệt. Trong đó, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và một số nội dung khác liên quan đến việc công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh nếu có.

BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: