CNQP&KT - Ngành Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã trải qua 74 năm hình thành, xây dựng và phát triển (15/9/1945-15/9/2019). Những thành tựu mà CNQP Việt Nam đạt được trong hơn 7 thập kỷ qua có ý nghĩa rất lớn lao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trong tình hình mới, toàn ngành cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những năm qua, trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về xây dựng, phát triển CNQP, an ninh, CNQP Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước phát triển mới trong những năm tiếp theo. Một số nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về xây dựng và phát triển CNQP, trọng tâm là Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo” được ban hành và đi vào cuộc sống. Chương trình mục tiêu CNQP thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị được Chính phủ xác định là một trong 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Đề án “Đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được Bộ Chính trị thông qua; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đây là những văn bản có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển ngành CNQP trong nhiều năm tiếp theo.

Hiện nay, tổ chức lực lượng của ngành CNQP đã từng bước được củng cố theo hướng tập trung, chuyên môn hóa, gắn nghiên cứu thiết kế với sản xuất, sản xuất với sửa chữa. Từ đó đã tập trung được nguồn lực, phát triển năng lực sản xuất quốc phòng, kinh tế và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; từng bước thực hiện chuyển đổi hoạt động của các viện nghiên cứu sang mô hình tự chủ về tài chính, qua đó đã phát huy tiềm năng, vai trò, trách nhiệm của đơn vị, cán bộ nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu phát triển.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra dây chuyền sản xuất súng bộ binh thế hệ mới của Nhà máy Z111.   Ảnh: BẢO LÂM

Công tác đầu tư phát triển CNQP được triển khai thực hiện quyết liệt, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm, có quy mô về vốn, trình độ công nghệ cao và đạt nhiều kết quả tích cực, như: Dự án súng bộ binh đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt kết quả nghiệm thu; Dự án di dời Nhà máy Ba Son đã cơ bản hoàn thành các nội dung đầu tư; một số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy tốt hiệu quả đầu tư, qua đó nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng cũng như cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm mới có bước đột phá mạnh mẽ và đạt được những kết quả rất lớn (hiện nay, có trên 80% vũ khí, trang bị kỹ thuật do CNQP Việt Nam sản xuất và sửa chữa là kết quả của các đề tài nghiên cứu trong nước). Việc ứng dụng khoa học công nghệ và huy động công nghiệp dân sinh phục vụ CNQP có chuyển biến tích cực, tạo nguồn lực cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí mới. Nhờ đó, đến nay, CNQP Việt Nam đã sản xuất được hầu hết vũ khí, đạn dược trang bị cho sư đoàn bộ binh; phát triển thêm được một số sản phẩm vũ khí, khí tài, đạn dược mới đưa vào trang bị, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Tại Triển lãm Quốc tế về quốc phòng Indonesia 2018 (Indo Defence 2018), một số sản phẩm vũ khí, khí tài, đạn dược, trang bị kỹ thuật do CNQP Việt Nam nghiên cứu, sản xuất đã được bạn hàng khu vực và thế giới đánh giá cao, mở ra cơ hội mới để xuất khẩu các sản phẩm vũ khí do trong nước sản xuất.

Chất lượng sản phẩm do CNQP Việt Nam sản xuất ngày càng được nâng cao (Trong ảnh: Đạn do Nhà máy Z115 sản xuất).     Ảnh:  HỒNG HẠNH

Cùng với việc phát huy nội lực, bảo đảm tính tự chủ trong nghiên cứu sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, ngành CNQP đã chủ động, tích cực tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó, tiếp nhận và làm chủ được công nghệ sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ. Hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu sản phẩm đã được quan tâm và đạt kết quả nhất định, nhất là lĩnh vực đóng tàu xuất khẩu.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, các doanh nghiệp CNQP nòng cốt đã chú trọng đến nhiệm vụ sản xuất hàng kinh tế, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, năng lực và hiệu quả kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế của các doanh nghiệp CNQP ngày càng được khẳng định. Trong cơ chế thị trường, hầu hết các doanh nghiệp đều đứng vững, giữ được mức tăng trưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu mạnh; nhiều ngành hàng, sản phẩm kinh tế do CNQP sản xuất đã khẳng định được uy tín, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trong những năm tới, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, ngành CNQP cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; về xây dựng, phát triển CNQP, an ninh; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong tình hình mới. Đặc biệt, đối với Tổng cục CNQP, cần phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng cơ chế chính sách, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để huy động được mọi nguồn lực của đất nước cho phát triển CNQP, an ninh; phấn đấu với nỗ lực cao nhất để CNQP phải là ngành tiên phong và là ngành khởi nghiệp của công nghiệp quốc gia.

Hai là, tiếp tục rà soát quy hoạch, xây dựng, phát triển CNQP ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Ba là, tập trung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ, nhất là những kỹ sư giỏi, chuyên gia đầu ngành, các tổng công trình sư trong lĩnh vực vũ khí công nghệ cao, những cán bộ có thể đảm đương vai trò thủ lĩnh dẫn hướng cho các tập thể thực hiện thành công những nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính đột phá, mũi nhọn; đồng thời phải có sự tin cậy và giao nhiệm vụ xứng tầm, có định hướng chiến lược và cơ chế đảm bảo nguồn lực ổn định, dài hạn để các cán bộ, kỹ sư, nhà khoa học tâm huyết, gắn bó với ngành CNQP.

Bốn là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Đề án 80 của Chính phủ, Nghị quyết số 425-NQ/QUTW ngày 18/5/2017 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội.

Năm là,đẩy mạnh hợp tác quốc tế về CNQP. Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và thương hiệu các sản phẩm CNQP, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, đồng thời hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm do CNQP Việt Nam sản xuất.

Sáu là, coi trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy gắn với đổi mới quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn minh công nghiệp và an toàn lao động. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu, hiệu quả. 

Phát huy kinh nghiệm, truyền thống 74 năm xây dựng, trưởng thành và nắm vững quan điểm, chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền CNQP Việt Nam, toàn ngành CNQP cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: