CNQP& KT - Trong năm qua, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

 

Đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Tổng cục và là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng cục CNQP.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục CNQP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Ngân sách Nhà nước tuy còn hạn hẹp song vẫn ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển CNQP và cho sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Mặt khác, Tổng cục CNQP có đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động năng động, sáng tạo, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, thống nhất, tình hình chính trị ổn định, cơ quan, đơn vị an toàn. Đảng ủy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quản lý Nhà nước về CNQP. Trong đó, nổi bật là: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện đến năm 2020 Đề án “Đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng Kế hoạch và Cơ chế đặc thù cho một số chương trình mục tiêu… Đồng thời, Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ IX và của năm là: Tháo gỡ cơ chế để xuất khẩu vũ khí và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh - chấp hành pháp luật. Theo đó, các đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Chất lượng sản phẩm luôn được cơ quan và các nhà máy đặc biệt quan tâm, thường xuyên rà soát, khắc phục những tồn tại từ khâu thiết kế đến quy trình công nghệ, sản xuất, đảm bảo chất lượng ổn định. Các đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất các mặt hàng kinh tế, xuất khẩu; trong đó, sản phẩm thuốc nổ công nghiệp vẫn giữ được thị phần; các sản phẩm cơ khí bước đầu được thị trường quốc tế chấp nhận và đặt hàng, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng.

 

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, làm việc với cán bộ chủ chốt của Cục Hậu cần.                                                                                                    Ảnh: PV

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy Tổng cục CNQP chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác khoa học công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu thiết kế các loại vũ khí mới có bước phát triển đáng kể. Các đề tài nghiên cứu đã có tác dụng thiết thực trong việc phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và giải quyết các vướng mắc kỹ thuật sản xuất quốc phòng. Tổng cục tiếp tục triển khai thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học; hoàn thành nghiên cứu, chế thử nhiều loại vũ khí mới. Công tác bảo đảm kỹ thuật - công nghệ cho sản xuất quốc phòng tiếp tục được chú trọng; chất lượng sản phẩm quốc phòng luôn được giám sát, duy trì chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu theo quy định. Trong đó, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã có tác dụng thiết thực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Năm 2018, Tổng cục CNQP đạt 3 Giải thưởng VIFOTEC; 6 Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và 1.528 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, Đảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Năm qua, Tổng cục CNQP tiếp tục tổ chức thực hiện 12 dự án đầu tư Chương trình mục tiêu CNQP; 56 dự án thuộc các chương trình, dự án khác và 56 báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trong đó đã hoàn thành 29 dự án và 32 báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Cùng với các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tổng cục cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị; Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổng cục đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Tổng cục. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tình hình chính trị, tư tưởng toàn Tổng cục ổn định, cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy Tổng cục xác định cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, cụ thể như sau:

Một là, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trước hết, lãnh đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về CNQP. Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã xác định trong Quy hoạch CNQP; hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Quy hoạch CNQP và cơ chế đặc thù trong triển khai một số chương trình mục tiêu. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu xây dựng và phát triển CNQP giai đoạn 2016-2020.

Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; trong đó, tập trung triển khai sản xuất, sửa chữa các sản phẩm vũ khí lục quân và đóng mới, sửa chữa tàu quân sự. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư Chương trình CNQP; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển sản xuất sản phẩm mới; nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng, cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện làm việc cho người lao động.

Đối với công tác đảm bảo kỹ thuật công nghệ sản xuất và nghiên cứu chế thử sản phẩm quốc phòng, lãnh đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời tài liệu kỹ thuật cho sản xuất quốc phòng, trọng tâm là các sản phẩm vũ khí sửa chữa, các sản phẩm sản xuất loạt “O” năm 2019 và các nhiệm vụ đột xuất Bộ Quốc phòng giao. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ công tác nghiên cứu chế thử, báo cáo Bộ đưa vào trang bị một số sản phẩm vũ khí mới do CNQP sản xuất. Tổ chức thành công đợt bắn báo cáo kết quả nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí mới và hoàn chỉnh thiết kế một số sản phẩm quốc phòng phục vụ xuất khẩu.

Hai là, tập trung lãnh đạo xây dựng Tổng cục vững mạnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, về tổ chức biên chế, huấn luyện, đào tạo, xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức lực lượng là phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Bộ Quốc phòng trong điều chỉnh Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và đề nghị Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt điều chỉnh tổ chức, biên chế của các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Tiếp tục nghiên cứu từng bước chuyển đổi hoạt động của các viện nghiên cứu còn lại sang mô hình đơn vị tự chủ về tài chính. Hoàn thành xây dựng và thực hiện điều lệ tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp trong Tổng cục theo Luật doanh nghiệp gắn với việc điều chỉnh chức danh Bí thư cấp ủy. Đồng thời, lãnh đạo công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác tài chính, vật tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, pháp chế, cải cách hành chính, văn phòng, đối ngoại quân sự; công tác thanh tra, điều tra hình sự; thông tin tuyên truyền và khoa học quân sự.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy Tổng cục xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Kết luận của Bộ Chính trị về “Đề án đẩy mạnh xây dựng và phát triển CNQP, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Xây dựng, ban hành chỉ thị, hướng chỉ đạo công tác chuẩn bị và chuẩn bị nhân sự cán bộ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Năm 2019, nhiệm vụ của Tổng cục CNQP rất nặng nề, do vậy, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng cục cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng ủy Tổng cục đã đề ra.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: