CNQP&KT - Trong suốt 75 xây dựng và phát triển của Quân giới trước đây, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) ngày nay, hoạt động Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) thực sự trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, phát huy vai trò là “linh hồn, mạch sống” góp phần quan trọng xây dựng ngành vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau ngày đầu thành lập (15/9/1945), trong bối cảnh Cách mạng tháng Tám năm 1945 vừa thành công, Nhà nước Công nông non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách: Thù trong, giặc ngoài và giặc đói, giặc dốt hoành hành, vận mệnh quốc gia trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”; ngành Quân giới đứng trước một thực tế: tất cả đều là con số không. Nhưng với lòng yêu nước nồng nàn và nhiệt huyết của những người dân mất nước vừa giành được độc lập; với ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” những cán bộ, công nhân Quân giới được Bác Hồ tin cậy giao nhiệm vụ đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, đoàn kết đồng lòng đóng góp sức lực, vật lực và trí tuệ của mình để xây dựng các binh công xưởng sản xuất vũ khí cho quân và dân ta thực hiện kháng chiến trường kỳ.

Cùng với sự phát triển của ngành Quân giới, hoạt động CTĐ, CTCT trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước đã tập trung giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công nhân tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, đồng cam cộng khổ để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu chế tạo, cải hoán, sửa chữa, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho toàn dân đánh giặc.

Hoạt động CTĐ, CTCT thực sự trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, phát huy vai trò là “linh hồn, mạch sống” góp phần quan trọng xây dựng ngành Quân giới - CNQP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bước vào thời kỳ kiến thiết và xây dựng đất nước, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ mới trong xây dựng và phát triển CNQP gặp nhiều thách thức, nhưng hoạt động CTĐ, CTCT đã giữ vững, phát huy và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong toàn Tổng cục, với những nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, linh hoạt, sáng tạo. Đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất phục vụ phát triển kinh tế. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Tổng cục, nhất là trong hoạt động sản xuất - kinh doanh đúng pháp luật, không làm tổn hại đến truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và lính thợ Quân giới. Nhờ đó đã tạo điểm tựa củng cố niềm tin cho cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ và người lao động (CB, CNV).

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tiến hành có nền nếp và chất lượng, đặc biệt là khi có sự biến động về tổ chức, nhân sự để kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Chú trọng về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác và nhất là tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Quân giới thứ VI (năm 1971).   Ảnh: TL

Tổ chức đảng các cấp trong Tổng cục chú trọng triển khai các chủ trương, biện pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 147 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết số 15 của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP, đổi mới phong cách lãnh đạo sâu sát quần chúng, lề lối làm việc khoa học, đúng chức năng, nhiệm vụ, giải quyết tốt các mối quan hệ trong công tác lãnh đạo. Mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, vai trò tham mưu đề xuất của các cơ quan, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và hoạt động của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Tổng cục đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Công tác cán bộ luôn được coi trọng và có sự đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ đã được nâng lên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ “Tài - Đức” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ luôn được lãnh đạo, chỉ huy các thời kỳ quan tâm coi trọng. Trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ, đã xác định đúng mục tiêu, yêu cầu công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP. Đến nay, hầu hết cán bộ trong Tổng cục đều được đào tạo cơ bản, có kiến thức chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị, chính trị viên, chủ tịch, bí thư cấp ủy có đủ số lượng cần thiết, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống thực sự tiền phong, gương mẫu, xứng đáng là “người đại diện Đảng” trong Quân đội.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh, cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp trong Tổng cục đã thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh. Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt cho CB, CNV trong đơn vị về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội trong thực hiện công tác xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; cảnh giác và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực và phần tử xấu. Tuyệt đại đa số CB, CNV trong Tổng cục đều có nhận thức chính trị đúng đắn, chấp hành tốt kỷ luật, nêu cao tinh thần đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng thù địch, phản động, những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu xâm nhập vào nội bộ đơn vị…

Về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Tổng cục CNQP đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đạt được kết quả tốt. Hệ thống các văn bản, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy về thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm xây dựng, bổ sung, từng bước hoàn thiện, phù hợp với tình hình của Tổng cục, đơn vị. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của người chỉ huy các cấp và quyền dân chủ của quân nhân, công nhân viên, người lao động thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng ngày càng được phát huy. Nhờ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng Tổng cục ổn định tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.

Các tổ chức quần chúng, nhất là ở các doanh nghiệp, đã thực hiện ngày càng tốt chức năng giáo dục, đại diện cho quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên; quyền dân chủ không ngừng được phát huy; quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân luôn được bảo đảm, góp phần quan trọng trong việc ổn định tư tưởng, tạo lập sự đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác dân vận đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành tích cực với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã duy trì tốt nền nếp, mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn, đơn vị an toàn, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; giúp dân xóa đói giảm nghèo; phối hợp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giải quyết các vụ việc theo quy định. Tổng cục và các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; giúp đỡ nhân dân địa phương nơi đóng quân và các địa bàn là căn cứ địa cách mạng, xây dựng nhiều công trình phúc lợi có ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người lính thợ Quân giới - CNQP.

Hoạt động CTĐ, CTCT cũng chú trọng vào việc triển khai toàn diện công tác chính sách đối với CB, CNV. Có thể nói, việc thực hiện tốt công tác chính sách đối với hàng chục nghìn CB, CNV qua các thời kỳ là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, phức tạp. Việc làm này đã góp phần quan trọng để giữ vững sự ổn định của đơn vị, doanh nghiệp, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Tổng cục. Đồng thời, đã nghiên cứu đề xuất để Tổng cục đề nghị với Đảng, Nhà nước có những chính sách phù hợp với loại hình lao động đặc thù ở một số doanh nghiệp.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Quân giới - CNQP Việt Nam, hoạt động CTĐ, CTCT đã đóng góp quan trọng xây dựng lên truyền thống: “Đoàn kết - Tự lực - Chủ động - Khoa học”, góp phần xứng đáng vào những thành tích xuất sắc: Huân chương Sao Vàng (năm 1996), 3 Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1984, 2000 và 2010), Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 2005), Anh hùng LLVT nhân dân (năm 2014), Huân chương Độc lập (năm 2020) và nhiều Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động; 32 lượt tập thể và 48 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Quân công, Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng...

Những năm tới, Tổng cục CNQP tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP với nhiều nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, việc triển khai Đề án sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội theo Nghị quyết số 425 của Quân ủy Trung ương, sẽ ít nhiều tác động đến tâm tư tình cảm của người lao động trong Tổng cục. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP, quán triệt phương châm “Đoàn kết - Tự lực - Chủ động - Khoa học”, thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để nâng cao chất lượng CTĐ,CTCT, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng, phát triển CNQP trong thời kỳ mới kết hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách nhằm làm cho CB, CNV tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhà nước và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, thường xuyên giáo dục cho CB, CNV, người lao động trong Tổng cục thấy rõ vị trí, vai trò của CTĐ, CTCT; đồng thời nhận rõ những thuận lợi, khó khăn trong tiến hành CTĐ, CTCT ở các cấp. Phải làm cho các tổ chức, các lực lượng thấy rõ CTĐ, CTCT là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên, tích cực phấn đấu, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với mọi mặt hoạt động, chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh, tăng cường rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là “hạt nhân”, là “nòng cốt” trong xây dựng Tổng cục về chính trị. Thực hiện có hiệu quả chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị, chính trị viên, chủ tịch, bí thư cấp ủy có đủ số lượng cần thiết, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống thực sự tiền phong, gương mẫu, xứng đáng là “người đại diện Đảng” trong Quân đội, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, hoạt động CTĐ, CTCT và đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn Tổng cục tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần xây dựng ngành CNQP ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Quân giới Việt Nam chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, học tập nữa, học tập mãi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng LÂM TRỌNG ĐÔNG

 Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: