Nâng cao năng lực thiết kế tàu quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

CNQP&KT - Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện Thiết kế tàu quân sự đã phát huy tốt vai trò, có nhiều nỗ lực nâng cao năng lực thiết kế tàu quân sự, góp phần nâng cao hiệu quả của các dự án đóng tàu quân sự trong toàn quân.

Con người và vũ khí - hai yếu tố cơ bản quyết định sức mạnh chiến đấu của Quân đội

CNQP&KT - Vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn giải quyết đúng đắn, hài hòa mối quan hệ giữa con người và vũ khí - hai yếu tố cơ bản quyết định sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bài học về tinh thần “vượt khó” trong xây dựng tiềm lực vật chất quốc phòng

CNQP&KT - Trong các giai đoạn lịch sử, Đảng, Nhà nước đã hết sức chăm lo xây dựng tiềm lực vật chất quốc phòng, nhất là việc nghiên cứu, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, đảm bảo cho Quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng. Trong suốt quá trình đó đã toát lên tinh thần “vượt khó” của ngành Quân giới Việt Nam.

Công ty Vật liệu nổ công nghiệp: Nỗ lực khẳng định thương hiệu, uy tín trong hành trình xây dựng, phát triển bền vững

CNQP&KT - Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) đã trở thành đơn vị nòng cốt của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) và gắn liền với hoạt động sản xuất VLNCN tại các nhà máy quốc phòng. Công ty đã và đang khẳng định thương hiệu, uy tín vững chắc trên thị trường.

Quá trình đổi mới tư duy quản lý kinh tế ở các nhà máy quốc phòng

CNQP&KT - Trước năm 1986, áp lực gay gắt của tình hình kinh tế - xã hội buộc nước ta phải có những đổi mới, mà trước tiên là đổi mới tư duy quản lý kinh tế. Trong bối cảnh đó, các cơ sở sản xuất quốc phòng thuộc Tổng cục Kỹ thuật (sau này thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP) cũng phải từng bước thích ứng, chuyển mình và phát triển.

Xây dựng Công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự lực, tự cường, tiên tiến, hiện đại, lưỡng dụng

CNQP&KT - Công nghiệp quốc phòng (CNQP) là một bộ phận của công nghiệp quốc gia, một hợp phần quan trọng của thực lực và tiềm lực quốc phòng, an ninh đất nước. Xây dựng và phát triển CNQP là chủ trương chiến lược, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển ngang tầm với vị trí, vai trò của ngành và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng Kho K752 vững mạnh, xứng đáng là kho chiến lược ở phía Nam

CNQP&KT - Từ ngày thành lập đến nay, Kho K752 luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ quản lý, bảo quản vật tư, trang - thiết bị cho sản xuất quốc phòng và dự trữ quốc gia; đồng thời là kho chiến lược của Bộ Quốc phòng ở khu vực phía Nam.

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển Công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

CNQP&KT - 75 năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Quân giới - Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã không ngừng vươn lên, đóng vai trò quan trọng trong sửa chữa, sản xuất, cải tiến, nghiên cứu phát triển vũ khí, trang bị mới, hiện đại phục vụ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ngành Quân giới trong sự nghiệp phát triển Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Cách đây tròn 75 năm (15/9/1945), với tư duy khoa học và tầm nhìn chiến lược, chưa đầy nửa tháng sau ngày tuyên bố độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị thành lập Phòng Quân giới - tiền thân của ngành Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam ngày nay.

Nhớ thời sản xuất vũ khí trong vòng vây giặc Pháp

CNQP&KT - Sản xuất vũ khí, trang bị là mối quan tâm hàng đầu của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước sự xâm lược trở lại của thực dân Pháp.

Giáo sư Trần Đại Nghĩa - nhà khoa học quân sự tài năng

CNQP&KT -Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là một trong những "cánh chim đầu đàn" của khoa học - công nghệ (KHCN) Việt Nam và của đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo sư Tạ Quang Bửu với ngành Quân giới

CNQP&KT - Giáo sư Tạ Quang Bửu, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là một trong những người có đóng góp quan trọng đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ nói chung và ngành Quân giới - Công nghiệp quốc phòng (CNQP) nói riêng.

Chuyện về Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Công Cậy

CNQP&KT - “Nơi đây, binh công xưởng Nguyễn Công Cậy đã từng sản xuất và chiến đấu” là dòng chữ khắc trên vách núi đá mà du khách có thể bắt gặp khi lên thuyền xuôi dòng nước tham quan danh thắng Tam Cốc - Bích Động (Hoa Lư, Ninh Bình). Tìm hiểu về lịch sử của tấm bia di tích này, tôi được biết thêm nhiều điều về một người anh hùng đã có những đóng góp lặng thầm mà ý nghĩa trong hành trình 75 năm của ngành Quân giới - Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam...

Võ Quý Huân - Người có nhiều cống hiến cho ngành Quân giới

CNQP&KT - Đây là bài viết của đồng chí Thành Đức, từng là thư ký riêng của Giáo sư Trần Đại Nghĩa, gửi tới Tạp chí CNQP và Kinh tế lúc sinh thời. Ban biên tập trân trọng giới thiệu để bạn đọc hiểu rõ hơn về kỹ sư Võ Quý Huân - người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành Quân giới thời kỳ đầu chống Pháp.

Những dấu son lịch sử

CNQP&KT - Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Quân giới - Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Khi Bác Hồ khen “anh em Quân giới”

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra ngành Quân giới. Chỉ sau 13 ngày đọc Tuyên ngôn độc lập, Bác đã chỉ thị thành lập Phòng Quân giới, tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng hiện nay. Bác cũng rất quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ. Hẳn nhiều người chưa biết, trong số 6 trí thức được Bác đưa từ Pháp về năm 1946, thì có hai người là kỹ sư Trần Đại Nghĩa và kỹ sư Võ Quý Huân đã góp công rất lớn cho ngành Quân giới.

Công tác Đảng, công tác chính trị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Trong suốt 75 xây dựng và phát triển của Quân giới trước đây, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) ngày nay, hoạt động Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) thực sự trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, phát huy vai trò là “linh hồn, mạch sống” góp phần quan trọng xây dựng ngành vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.